Sứ mệnh - Tầm nhìn


Sứ mệnh

Khoa Du lịch - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có chất lượng cao, với môi trường học tập năng động, sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực du lịch phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, phát triển du lịch bền vững khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước nói riêng.

Tầm nhìn

Khoa Du lịch - Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành địa chỉ đào tạo và cung ứng nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và có vị thế trong hệ thống  giáo dục đại học Việt Nam vào năm 2020.

 


Bài viết liên quan