Cơ cấu tổ chức


 I. BAN CHI ỦY

- Bí thư chi bộ: TS. Chu Thành Huy

- Phó bí thư chi bộ: TS. Đỗ Thị Vân Hương

- Chi ủy viên: 

II. Ban chủ nhiệm Khoa Du lịch

- Trưởng Khoa: TS. Chu Thành Huy

- P. Trưởng Khoa:   

III. Các bộ môn và tổ thực hành​ 

  1. Bộ môn Lữ hành - Hướng dẫn

- Phó trưởng Bộ môn phụ trách: Th.S. Hoàng Thị Phương Nga

- TS. Dương Thùy Linh

- TS. Đàm Thị Tấm

- TS. Mai Thị Hồng Vĩnh

TS. Chu Thành Huy

NCS. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

- ThS. Trần Thế Dương

- ThS.Nguyễn Thị Suối Linh

- ThS. Đỗ Tuyết Ngân

- CN. Nguyễn Đức Hiếu

  2. Bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

                 - Phó trưởng Bộ môn phụ trách: TS. Đỗ Thị Vân Hương

ThS.NCS. Phạm Thị Hồng Nhung

- ThS.NCS. Nguyễn Ngọc Lan

- ThS.NCS. Đào Thị Hồng Thúy

ThS.NCS. Vũ Thị Phương

- ThS. Phùng Thị Kim Anh

- ThS. Lê Thị Anh

- ThS. Nguyễn Hồng Vân

ThS. Trần Hoàng Tâm

  IV. Trợ lý 

              Trợ lý đào tạo: ThS.NCS. Vũ Thị Phương

              Trợ lý thực tập, thực tế, NCKH: ThS.NCS. Phạm Thị Hồng Nhung

              Trợ lý công tác HSSV: TS. Dương Thùy Linh

V. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên                

Chủ tịch công đoàn: ThS.NCS. Phạm Thị Hồng Nhung

Bí thư đoàn thanh niên: CN. Nguyễn Đức Hiếu

VI. Văn phòng khoa: 

Văn phòng khoa: CN. Nguyễn Vân Anh

 


Bài viết liên quan