Cơ cấu tổ chức


 I. BAN CHI ỦY

- Bí thư chi bộ: TS. Chu Thành Huy

- Phó bí thư chi bộ: TS. Đỗ Thị Vân Hương

- Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Ngọc Lan

II. Ban chủ nhiệm Khoa Du lịch

- Trưởng Khoa: TS. Chu Thành Huy

- P. Trưởng Khoa:   

III. Các bộ môn và tổ thực hành​ 

  1. Bộ môn Lữ hành  

- Phó trưởng Bộ môn phụ trách: Th.S. Hoàng Thị Phương Nga

- TS. Dương Thùy Linh

- ThS. Đàm Thị Tấm

- ThS. Trần Thế Dương

- ThS. Nguyễn Văn Tiến

- ThS.Nguyễn Thị Suối Linh

- ThS. Đỗ Tuyết Ngân

TS. Chu Thành Huy

NCS. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

  2. Bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

                 - Phó trưởng Bộ môn phụ trách: TS. Đỗ Thị Vân Hương

- ThS. Nguyễn Ngọc Lan

- ThS. Phùng Thị Kim Anh

- ThS. Lê Thị Anh

- TS. Mai Thị Hồng Vĩnh

- ThS. Đào Thị Hồng Thúy

- ThS. Nguyễn Hồng Vân

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

NCS. ThS. Phan Phạm Chi Mai

ThS. Trần Hoàng Tâm

ThS. Vũ Thị Phương

- ThS. Đỗ Huyền Trang

  IV. Trợ lý 

              Trợ lý đào tạo, NCKH: ThS. Nguyễn Hồng Vân

              Trợ lý công tác HSSV: TS. Dương Thùy Linh

V. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên                

Chủ tịch công đoàn: TS. Đàm Thị Tấm

Bí thư đoàn thanh niên: ThS. Nguyễn Văn Tiến

VI. Văn phòng khoa: 

Văn phòng khoa: CN. Nguyễn Vân Anh

 


Bài viết liên quan