Tổng quan Khoa Du lịch


1. Thông tin chung

            Khoa Du lịch được thành lập ngày 29/03/2018 theo quyết định số 273QĐ-ĐHKH.

            - Điện thoại liên hệ: 0208.3901.898

            - Website: http://dulich.tnus.edu.vn

            - Email:    dulich@tnus.edu.vn

2. Cơ cấu tổ chức và nhân viên

            Khoa Du lịch có 23 cán bộ, giảng viên

                        - Giảng viên: 01 PGS, 05 tiến sĩ, 3 NCS, 14 thạc sĩ.

                        - Văn phòng: 01 cử nhân

                        - Ban Chủ nhiệm Khoa: 01 Phụ trách khoa và 01 Phó trưởng khoa

3. Khoa có ba Bộ môn và 3 ngành Đào tạo, 05 Chương trình đào tạo:

        3.1. Các Bộ môn:

            - Nhà Hàng - Khách sạn

            - Quản trị lữ hành

            - Địa lý tự nhiên

       3.2. Các Ngành Đào tạo:

         - Ngành Du lịch

        -  Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

         - Ngành Địa lý

          Đội ngũ giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và chuyên nghiệp, đam mê với nghề. Đây chính là nguồn nội lực mạnh mẽ để Khoa mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đào tạo.

        3.3. Các chương trình đào tạo

(1). Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành với  Chương trình chất lượng cao "QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP "

- Khóa học toàn thời gian 4 năm; Văn bằng “Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành”

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo chất lượng cao Quản trị Khách sạn và Resort hướng đến mục tiêu đào tạo những cử nhân có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đảm nhận các vị trí quản lý trong Khách sạn và Resort từ 4 sao trở lên (trong và ngoài nước).

(2). Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành với  Chương trình chất lượng cao "QUẢN TRỊ LỮ HÀNH"

- Khóa học toàn thời gian 4 năm; Văn bằng “Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành”

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo Quản trị lữ hành hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng thực hành nghề thuần thục, kĩ năng nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh và quản lý du lịch tại các điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng cao của khối ngành lữ hành trong và ngoài nước, đặc biệt đối với khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

(3). Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành với Chương trình chất lượng cao "QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN"

- Khóa học toàn thời gian 4 năm; Văn bằng “Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành”

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo Quản trị Nhà hàng - Khách sạn thuộc ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng thực hành nghề thuần thục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng cao của khối ngành quản trị khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước, đặc biệt đối với khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

 (4) Cử nhân Du lịch với chương trình đào tạo "HƯỚNG DẪN DU LỊCH"

- Khóa học toàn thời gian 4 năm; Văn bằng "Cử nhân Du lịch"

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo (CTĐT) Hướng dẫn du lịch thuộc Ngành Cử nhân Du lịch hướng tới mục tiêu đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên có đầy đủ phẩm chất, đạo đức nghề, có kiến thức bao quát và toàn diện về các vấn đề nền tảng của du lịch, các lĩnh vực kinh doanh du lịch và có hiểu biết về đặc trưng của các vùng du lịch, tour/tuyến/điểm du lịch, đặc biệt là những điểm du lịch vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng thời, người học được rèn luyện thuần thục những kĩ năng nghề của hướng dẫn viên nội địa và quốc tế.

(5). Cử nhân Du Lịch với chương trình đào tạo "NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN"

- Khóa học toàn thời gian 4 năm; Văn bằng "Cử nhân Du lịch"

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo Nhà hàng – Khách sạn thuộc ngành Cử nhân Du lịch nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng thực hành nghề thuần thục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng cao của khối ngành khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước, đặc biệt đối với khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

(6). Cử nhân Địa lý du lịch với chương trình đào tạo ""KHAI THÁC DU LỊCH THÔNG MINH"

- Khóa học toàn thời gian 4 năm; Văn bằng “Cử nhân Địa lý”;

- Mục tiêu đào tạo:  Chương trình đào tạo Khai thác du lịch thông minh hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động ngành Du lịch trong thế kỷ XXI, có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực làm việc hiệu quả trong các công ty, doanh nghiệp du lịch và du lịch số. Sinh viên có thể khai thác, ứng dụng công nghệ du lịch, hệ thông tin địa lí phục vụ phát triển ngành Du lịch thời kỳ 4.0.

4. Đội ngũ giảng viên

STT

Họ và tên

Thông tin liên hệ

Chuyên ngành

1

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

Phó Hiệu trưởng 

Điện thoại: + 84.913354944

Email: phamphuongthai@gmail.com

- Văn học: Văn học Việt Nam; Văn học dân tộc thiểu số

- Văn hóa: Văn hóa dân tộc thiểu số; Văn hóa – Du lịch

2

TS. Chu Thành Huy

 Trưởng khoa Du lịch

Điện thoại: +84. 945374116

Email: huyct@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

3

TS. Đỗ Thị Vân Hương

Phó Trưởng Bộ môn phụ trách

Điện thoại: +84.917758595

Email: huongdtv@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

4

ThS. Hoàng Thị Phương Nga

Phó Trưởng Bộ môn phụ trách

Điện thoại: +84.963954999

Email: ngahtp@tnus.edu.vn

- Du lịch

- Văn hóa – Du lịch

5

TS. Mai Thị Hồng Vĩnh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.982050611

Email: vinhmth@tnus.edu.vn

- Nhân học văn hóa

- Du lịch - Lịch sử

6

ThS. Phùng Thị Kim Anh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.985583491

Email: phunganh271@gmail.com

 - Du lịch

7

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên

Điện thoại: + 84.982092962

Email: ngoclan.ad1708@gmail.com

- Du lịch

8

ThS. Đào Thị Hồng Thúy

Giảng viên

Điện thoại: + 84.974809219

Email: hongthuydl87@gmail.com

- Du lịch

9

ThS. Nguyễn Hồng Vân

Giảng viên

Điện thoại: + 84.985523402

Email: vannhdl@gmail.com

- Du lịch

10

ThS. Lê Thị Anh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.965725123

Email: levananh1990.ussh

@gmail.com

- Du lịch

11

ThS. Đỗ Tuyết Ngân

Giảng viên

Điện thoại: + 84.969726309

Email: dtngandl52@gmail.com

- Du lịch

12

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Điện thoại: + 84.936818695

Email: nhungpth@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

13

ThS. Nguyễn Thị Suối Linh

Giảng viên

Điện thoại: + 84.985056063

Email: suoilinh@gmail.com

- Việt Nam học

- Văn hóa – Du lịch

14

ThS. Trần Thế Dương

Giảng viên

Điện thoại: + 84.988089571

Email: tranduongvnh@gmail.com

- Việt Nam học

- Văn hóa – Du lịch

15

NCS.ThS. Đàm Thị Tấm

Giảng viên

Điện thoại: + 84.946358904

Email: tamvhdt@gmail.com

- Nhân học văn hóa

- Văn hóa – Du lịch

16

ThS.Nguyễn Văn Tiến

Điện thoại: + 84.987066586

Email: tiennv@tnus.edu.vn

- Lịch sử - Văn hóa

- Du lịch – Lịch sử

17

ThS.Vũ Thị Phương

Điện thoại: + 84.987140022

Email: phuongvt@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

 

NCS.ThS.Phan Phạm Chi Mai

Điện thoại: + 84.972208966

Email: phanphamchimai87

@gmail.com

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

19

NCS.ThS.Nguyễn Thị Thu Thủy

Điện thoại: + 84.973868389

Email: thuy.ntt@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

20

ThS.Trần Hoàng Tâm

Điện thoại: + 84.912479376

Email: tamth@tnus.edu.vn

- Tài nguyên và phát triển bền vững

- Địa lý du lịch

21

TS.Dương Thùy Linh

Điện thoại: + 84.979919609

Email: thuylinh030986@gmail.com

- Việt Nam học

- Văn hóa – Du lịch

22  Đỗ Huyền Trang Email: dotrangnlyb@gmail.com - Du lịch

5. Thành tựu

5.1. Nghiên cứu

            Hoạt động nghiên cứu là một trong những thế mạnh của Khoa, trong đó có nhiều đề tài các cấp, và nhiều bài báo đã được công bố trên các tạp chí uy tín.

5.2. Hợp tác trong nước và quốc tế

            - Khoa hợp tác với trên 15 doanh nghiệp trên địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh khác trong đào tạo nhân lực du lịch chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội.

            - Hợp tác với học viện Hồng Hà, Trung Quốc trong đào tạo sinh viên du lịch.

 

Trưởng Khoa Du lịch: TS. Chu Thành Huy


Bài viết liên quan