Đại học chính quy | ĐÀO TẠO

CỔNG ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 2024

https://dangkytuyensinh.tnus.edu.vn/

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Năm 2024, Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tuyển sinh 3 chuyên ngành: Quản trị nhà hàng ...

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 NGÀNH DU LỊCH

Năm 2024, ngành Du lịch trường Đại học Khoa học Thái Nguyên tuyển sinh 3 chuyên ngành đào tạo gồm: 1. ...

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QTLH K18

952a Bản mô tả chương trình đào tạo K18

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NĂM 2020

Đề cương các học phần khoá 18

TKB HKI năm học 2020 - 2021 K17

TKB HKI năm học 2020 - 2021 K17

« 12 »