Tập huấn "DU LỊCH SINH THÁI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"


Nằm trong khuôn khổ dự án Hợp tác quốc tế Ecovip (Chương trình Erasmus +) của Trường Đại học Khoa học, chương trình tập huấn "Du lịch sinh thái và phát triển bền vững" sẽ  bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Nguyên tắc và kỹ thuật phát triển du lịch bền vững

- Lý thuyết về phát triển bền vững

- Nguyên tắc và cách thức thúc đẩy phát triển bền vững tại các điểm đến du lịch

- Lý luận và những nguyên tắc cốt lõi của Du lịch sinh thái

- Bảo vệ môi trường và Du lịch sinh thái

2. Mô hình kinh doanh Du lịch sinh thái

- Hành vi của khách, đặc điiểm và các quy tắc cơ bản về cơ hội kinh doanh Du lịch sinh thái

- Xây dựng sản phẩm du lịch theo hướng bền vững

- Mô hình kinh doanh du lịch sinh thái sáng tạo (BCM)


Bài viết liên quan