THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo về việc tổ chức Đại hội lớp năm học 2020 -2021

Tổ chức Đại hội lớp năm học 2020 -2021

Thông báo về việc sử dụng phần mềm sổ tay online năm học 2020-2021

Sử dụng phần mềm sổ tay online năm học 2020-2021

Thông báo về việc làm thẻ tích hợp Thư viện & TTHL

Thẻ tích hợp Thư viện & TTHL có giá trị quan trong đối với sinh viên TNUS trong qua trình học ...

Thông báo v/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 với sinh viên đầu năm học ...

Thông báo về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 với sinh viên đầu năm học mới ...

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính ...

Nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.

Quyết định v/v công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho ...

Kết quả thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên đợt thi ngày 01,02 tháng ...

Quyết địnhcông nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên ...

Quyết định công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đợt ...

Thông báo về việc đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021

Đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên hệ chính quy ...

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên hệ chính quy xét tốt ...

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên tháng ...

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên tháng ...

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy