THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa ...

Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa ...

Quyết định chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy ...

Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy ...

Công tác sinh viên cuối khóa năm 2018, hệ chính quy

Công tác sinh viên cuối khóa năm 2018, hệ chính quy

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2018 đối với sinh viên khóa 9,10, 11 và 12 ...

Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2018 đối với sinh viên khóa 9,10, 11 và 12 ...

Thông báo hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018